Marketing

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Marketing Inside พิชิตใจลูกค้า”

ในวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2563

ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัยฯ 30 คน