Professional skill building

โครงการอบรมหลักสูตรการทำธุรกิจผลิตสินค้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่ตกแต่งด้วยวัตถุดิบให้สีจากธรรมชาติในท้องถิ่น

ในวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2562
ณ อาคารสำนักงานบริหารการวิจัยฯ ชั้น 2 (42 คน)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อผู้ประกอบการ ครั้งที่ 2

 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 หลักสูตรออนไลน์ วิจัยฯ (20 คน)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มทักษะอาชีพด้วยการทำเจล-สเปรย์ล้างมือ
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัยฯ (50 คน)