Financial

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อผู้ประกอบการ ครั้งที่ 1

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัยฯ (20 คน)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อผู้ประกอบการ ครั้งที่ 2

 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 หลักสูตรออนไลน์ วิจัยฯ (20 คน)