Business Model Canvas

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รังสรรค์แผนที่กลยุทธ์พิชิตธุรกิจ Startup 23-24 พ.ย. 62

ณ นานารีสอร์ท แก่งกระจาน เพชรบุรี 40 คน