Open Innovation

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สรรค์สร้างนวัตกรรมเปลี่ยนโลกทางทะเล 

ในวันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2563 

ณ จังหวัดระยอง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Open Innovation Camp 2022 : นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่สังคมที่ยั่งยืน

ในวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2565

บ้านขุนสมุทรจีน ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

และโรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร