ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สีฝุ่นธรรมชาติ” ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการอนุรักษ์สืบสานจิตรกรรมไทยเทคนิคสีฝุ่น ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สีฝุ่นธรรมชาติ” ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการอนุรักษ์สืบสานจิตรกรรมไทยเทคนิคสีฝุ่น ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ มุกดามณี คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง (ศิลปินแห่งชาติ) บรรยายพิเศษกล่าวถึงความสำคัญและทิศทางในการอนุรักษ์สู่โครงการวิจัยฯ พร้อมทั้งเขียนภาพสดด้วยสีฝุ่นธรรมชาติ

ในวันที่ 10 กันยายน 2565
ณ คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

 

โครงการวิจัย เรื่อง “นวัตกรรมการอนุรักษ์สืบสานจิตรกรรมไทยเทคนิคสีฝุ่นด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์” เป็นโครงการบูรณาการที่ได้รับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยทีมผู้วิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุวัฒน์ ลัดดาวัลย์ จากคณะจิตรกรรมฯ
รองศาสตราจารย์วิรัญญา ดวงรัตน์ จากคณะจิตรกรรมฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี เกิดเทพ จากคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชนันทน์ เทพศุภรังษิกุล จากคณะวิทยาศาสตร์
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้จาก “สีฝุ่นธรรมชาติ” นำเสนอประวัติศาสตร์ กระบวนการสกัดสีฝุ่น กาวเมล็ดมะขาม และรองพื้นแบบไทยแนวประเพณี … นำกระบวนการวิทยาศาสตร์มาเพื่อเรียนรู้วิธีการทำงานของครูช่างโบราณ … ต่อ

ยอดสู่ “วิธี” ทำงานศิลปะด้วยสีฝุ่นในยุคปัจจุบัน