ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนักบริหาร

👉ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนักบริหาร

👉ด้วยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จัดทำวารสารนักบริหาร เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบบทความวิจัย และบทความวิชาการ ทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ การบัญชี การตลาด การบริหารเชิงกลยุทธ์ การท่องเที่ยว การบริหารจัดการโรงแรม การสื่อสาร กฎหมาย และสังคมวิทยา โดยมีกำหนดการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ ม.ค. – มิ.ย. และ ก.ค. – ธ.ค. ปัจจุบันวารสารฯ อยู่ในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่มที่ 1 และอยู่ในฐานข้อมูล ACI

👉ผู้สนใจ สามารถส่งบทความได้ทางเว็บไซต์ 👉   ได้ที่นี่

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์อารีรัตน์ สุจิรปัญญา อีเมล areerat.su@bu.ac.th โทรศัพท์ 02 407 3888 ต่อ 2818