ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมการประชุมเรื่อง การจัดทำงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
เข้าร่วมการประชุมเรื่อง “การจัดทำงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่เวทีโลก” จัดโดยคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงใหม่