มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ขอเชิญนักวิจัยสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 พ.ศ.2565

       มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ได้ก่อกำเนิดในปี 2537 ด้วยเงินบริจาคจาก Toray Industries, Inc. โดยใช้เงินจำนวนนี้เป็นกองทุนถาวรเพื่อนำดอกผลมาใช้ในการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับเงินทุนทางด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมูลนิธิฯ 

       กิจกรรมหนึ่งของมูลนิธิ ได้แก่การมอบเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งทางมูลนิธิ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับเงินทุนทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมูลนิธิฯ

บัดนี้ คณะกรรมการฯ พร้อมพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรรับเงินทุนช่วยเหลือทางด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 พ.ศ.2565 โดยส่งแบบฟอร์ม (ดังแนบด้านล่าง) ที่

        ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

        ประธานคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

        มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

        ฝ่ายเลขานุการ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

                                   เลขที่ 73/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

                                   โทร 062 229 6468 (คุณเรณุกา) หรือ 02 266 6595 ต่อ 553 (คุณเสาวลักษณ์)

        กำหนดปิดรับสมัคร วันที่ 17 ตุลาคม 2565