ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง“การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สําหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนิสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร” วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 – 15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom