สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “มาตรฐานและแนวปฏิบัติเพื่อยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย ESPReL Checklist ” ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

ประชาสัมพันธ์📌📌 สมัครด่วน***

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “มาตรฐานและแนวปฏิบัติเพื่อยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย ESPReL Checklist ” 

ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

⏰⏰ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 12.00 น. ⏰⏱

โดยมีรายละเอียดดังนี้

  🎀เป้าหมายการอบรม✈️

การจัดอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ ให้ได้รับความรู้พื้นฐานที่เหมาะสม จำเป็นและต่อเนื่องกับกลุ่มเป้าหมายที่มีบทบาทต่างกัน การให้ความรู้ด้วยการฝึกอบรมจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ หรือทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีได้อย่างปลอดภัย

 ไม่เสียค่าใช้จ่าย  ในการลงทะเบียน

  👩‍💼วิทยากรโดย

1. ดร.กฤตยา เพชรผึ้ง นักวิจัย ชำนาญการ และหัวหน้าฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 2. ดร.กมลพร มาแสวง  นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ลงทะเบียน ผ่านลิ้งค์ หรือ QR Code

https://bit.ly/3yp4APE

 🎉🔍หลังจากการลงทะเบียน ทางผู้จัดจะจัดส่งเอกสารการอบรม และลิ้งค์การอบรม ไปยัง E-mail ของท่านที่ทำการลงทะเบียนไว้ 

 💻กรุณาตรวจสอบ E-mai ก่อนเข้ารับการอบรม  

☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สถาบันวิจัย ฯ

032-708608