คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนคณาจารย์และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ ในหัวข้อ “เขียนบทความวิจัยอย่างไรเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับ Quartile 1”

📢 ประกาศ !!! 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนคณาจารย์และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ (Knowledge management, KM) ในหัวข้อ “เขียนบทความวิจัยอย่างไรเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับ Quartile 1” โดยศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง

 

⏰ ในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-12.15 น. ณ ห้องแสดงผลงาน (ท.119) อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

 

🖥 สามารถรับฟังบรรยายผ่านทางระบบออนไลน์ใน Facebook live ของทางคณะฯ ได้ที่ https://www.facebook.com/entechsu 

โดยท่านสามารถลงทะเบียนผ่าน QR code หรือ 

link >>> https://forms.gle/VaFj1VKwrtwCx5CE8