ข่าวเด่น

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

ขอแสดงความยินดีกับ

⭐️รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์

🎖️🏆✨ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ Chief Innovation Officer
เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร
ใน”งานเชิดชูเกียรติ CHIEF INNOVATION OFFICER (CIO)”
จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)
ณ โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนกลยุทธ์การวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนกลยุทธ์การวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2566 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม⭐️

โดยในภาคเช้า🔰ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ และบรรยายพิเศษ โดยศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ

ภาคบ่าย 💬 คณบดีจากคณะวิชาต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยศิลปากร รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ และคณะวิทยากรจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกัน ทบทวน สังเคราะห์และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการวิจัย (SWOT Analysis) และบริบททางกลยุทธ์ สำหรับการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร 📄✨

ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้ารับรางวัล Silver Award research54

                ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้ารับรางวัล Silver Award ถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในกิจกรรม Thailand Research Expo 2022 Award พร้อมรับโล่ขอบคุณหน่วยงาน ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 จากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการ เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน” ซึ่งดำเนินการวิจัยโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะนักวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565” ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งผลงานวิจัยนี้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าเชิงวัฒนธรรมชุมชนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ กาญจนบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด (Live) การนำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน”

         สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด (Live) การนำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน” ผ่าน Facebook ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำเสนอโดย รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัย ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ บูธนิทรรศการ Al8 ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เข้าฟังการบรรยายผ่าน Zoom Meeting เรื่อง “วิธีเขียนRoad Mapงานวิจัย เพื่อนำไปสู่ Output Outcome ที่มี Impact”

ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างเข้าฟังการบรรยายผ่าน Zoom Meetingเรื่อง “วิธีเขียนRoad Mapงานวิจัย เพื่อนำไปสู่ Output Outcome ที่มี Impact”รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอําไพผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติวันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564เวลา 14.00-17.00 น.ดูรายละเอียดและ สมัครได้ที่https://forms.gle/dbhGNbgzFAUKuCxx9ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น. หรือเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวนติดต่อสอบถามได้ที่ thaiwest.su@gmail.comจัดโดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

poster_ 27 (OK)

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และแนวทางการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.-12.00 น.
ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย คณาจารย์ นักวิจัย ที่ได้รับทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และบุคลากรของ สวนส. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และแนวทางการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินโครงการ

การบรรยายในโครงการ “การพัฒนานักวิจัยเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการจัดสรรทุนรูปแบบใหม่ และแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการโครงการวิจัยและการบริการวิชาการ”

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร(สวนส.)มหาวิทยาลัยศิลปากร และทีมงาน สวนส. ไปเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ “การพัฒนานักวิจัยเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการจัดสรรทุนรูปแบบใหม่ และแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการโครงการวิจัยและการบริการวิชาการ” ให้กับบุคลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้องประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (คกส.มศก.) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กพ 64

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (คกส.มศก.) ครั้งที่ 1/2564 ทางระบบออนไลน์  ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันพุธที่ 24  กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ปรึกษา คกส.มศก. และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ดี ระแบบเลิศ ประธาน คกส.มศก. และคณะกรรมการ คกส.มศก. เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 คน

ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ได้นำเสนอ ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ผลประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภา

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2564) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ได้นำเสนอ ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ผลประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภา ซึ่งรัฐสภามีมติเห็นชอบ รับหลักการ วาระที่ 1 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 525 ราย ไม่เห็นด้วย 1 ราย งดออกเสียง 3 ราย โดยมีความเห็นและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาในขั้นกรรมาธิการต่อไปเหตุผลของ ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ผลประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. …โดยที่การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต และที่ผ่านมารัฐได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง แต่โดยที่ผู้รับทุน หรือนักวิจัยไม่สามารถเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ด้วยข้อจํากัดด้านกฎหมายและกฎระเบียบของภาครัฐ จึงไม่มีการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น เพื่อให้มีการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ อันจะเป็นประโยชน์ทั้งการต่อยอดการวิจัยและต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม และเป็นแรงจูงใจให้มีการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพิ่มขึ้น สมควรกําหนดให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยสามารถเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากเงินสนับสนุนของภาครัฐได้ มีกลไกการบริหารจัดการและติดตาม การนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งกําหนดมาตรการบังคับใช้สิทธิโดยรัฐ ในกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างประโยชน์ของผู้เป็นเจ้าของ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมและประโยชน์ส่วนรวม จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขอบคุณท่านรัฐมนตรี ที่กรุณาขับเคลื่อนเรื่องนี้ และเสนอ ครม.ให้บรรจุร่าง พรบ. นี้ เป็นเรื่องด่วน เสนอต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาและขอบคุณ ศาสตราจารย์กิติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ทีมงาน สอวช. สกสว. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะครับ

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ อว. ส่วนหน้า จังหวัดราชบุรี ของกระทรวง อว. และทีมงาน เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ส่วนหน้า 76 จังหวัด

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ อว. ส่วนหน้า จังหวัดราชบุรี ของกระทรวง อว. และทีมงาน เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ส่วนหน้า 76 จังหวัด จาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น.