ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด (Live) การนำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน”

         สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด (Live) การนำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน” ผ่าน Facebook ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำเสนอโดย รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัย ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ บูธนิทรรศการ Al8 ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ