เอกสารประกอบโครงการอบรม เรื่อง“การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สําหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนิสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร” วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 – 15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

เอกสารบรรยายเรื่อง “การใช้สัตว์กลุ่ม Arthropada ในงานทางวิทยาศาสตร์ และกรณีศึกษาตัวอย่างขั้นตอนและข้อมูลที่ต้องแสดงเพื่อการพิจารณาในการขอรับรองจริยธรรมการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหิดล”

เอกสารบรรยายเรื่อง “สุกรเพื่องานการศึกษา งานทดลองวิทยาศาสตร์ และการเลี้ยงเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจของชาติ”