เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างของเชิญชมวีดีทัศน์เผยแพร่ผลงานโครงการวิจัย โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างของเชิญชมวีดีทัศน์เผยแพร่ผลงานโครงการวิจัย
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการวิจัยเรื่อง “โรงเรือนอัจฉริยะต้นแบบสำหรับการเพาะปลูกหน่อไม้ฝรั่ง” โดย อาจารย์ ดร.ติณณภพ แพงผม สังกัด วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์
https://youtu.be/KbrjTueK9G4
โครงการวิจัยเรื่อง “การใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัดเม็ดเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของระบบการผลิตข้าว” โดย รองศาสตราจารย์อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ สังกัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
https://www.youtube.com/watch?v=JIrCs5TIgC8
โครงการวิจัยเรื่อง “การลดของเสียทางการเกษตร และการเพิ่มมูลค่าผลผลิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรา สรรมณี สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
https://www.youtube.com/watch?v=ua5786bnkt4
โครงการวิจัยเรื่อง “กรดอินโดลแอซีติกจากแบคทีเรีย: ประเมินผลการใช้ต่อการงอกและเจริญในระยะต้นอ่อนของข้าวในระดับแปลง และศึกษารูปแบบการผลิตที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกร” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณธิภา ณ เชียงใหม่
สังกัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
https://www.youtube.com/watch?v=3pvcbRdQSBk
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันเอกหญิง นงพิมล นิมิตรอานันท์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
https://youtu.be/qsas9azxnxw
โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาผงสีธรรมชาติที่เตรียมจากสภาวะอ่อนเพื่อผลิตในอุตสาหกรรมสำหรับประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง”อาจารย์ ดร. สุธินี เกิดเทพ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
https://www.youtube.com/watch?v=Ftrg5N6Dk5s