สำนักงานวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับทุนและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ รับทุนและลงทะเบียนผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตรกรรมแห่งชาติ NRIIS (Nation Research and innovation information System)
(www.nriis.nrct.go.th) ดังนี้

  1. ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
  2. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย)
  3. ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่
  4. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง
  5. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
  6. ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 23
  7. ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
    โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น.