“สัมมนาเชิงปฏิบัติการมลพิษจากการจุดธูปในศาลเจ้าในพื้นที่เยาวราช: บริบทเชิงพื้นที่ ประเพณีความเชื่อ บูรณาการศาสตร์ และการมีส่วนร่วม” ณ วัดมังกรกมลาวาส

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 ✨ ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้แทนกล่าวเปิดงาน “สัมมนาเชิงปฏิบัติการมลพิษจากการจุดธูปในศาลเจ้าในพื้นที่เยาวราช: บริบทเชิงพื้นที่ ประเพณีความเชื่อ บูรณาการศาสตร์ และการมีส่วนร่วม” ณ วัดมังกรกมลาวาส ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง “แนวทางจัดการมลพิษจากการจุดธูปในศาลเจ้า ในพื้นที่ย่านเยาวราช” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง เป็นหัวหน้าโครงการ 

 

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เป้าหมายและความคาดหวังต่อการแก้ไขมลพิษจากการจุดธูปในศาลเจ้าในพื้นที่เยาวราช” และมีกิจกรรมเสวนาวิชาการ หัวข้อ “การแก้ไขมลพิษจากการจุดธูปในศาลเจ้าในพื้นที่เยาวราช: บริบทเชิงพื้นที่ ประเพณีความเชื่อ บูรณาการศาสตร์ และการมีส่วนร่วม” ระหว่างคณะผู้วิจัยจาก คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และนักวิจัยจากวัดมังกรกมลาวาส ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและประชาชน เครือข่ายนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในด้านสิ่งแวดล้อม และเพื่อนำประเด็นที่ได้จากกิจกรรมไปพัฒนา ขับเคลื่อนงานวิจัยต่อไปอย่างมีส่วนร่วม

 

สามารถติดตามกิจกรรมวิจัยในพื้นที่เยาวราชได้ที่เพจ Creative city

(https://www.facebook.com/creativeculturalcitysilpakorn)

🥰🍀 #yaowarat #เยาวราช #silpakorn #ศิลปากร