[รับสมัครงาน] สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องการผู้ร่วมงานในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ วุฒิปริญญาตรี ค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 1 คน

คุณสมบัติ

 • ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาทางด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • บริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Website และ Social Media ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการจัดทำเว็บไซต์ เช่น word press, HTML งานฐานข้อมูลงานวิจัย บริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line, E-mail, YouTube ดูแลเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ ดูแลการประชุมระบบออนไลน์ ดูแลระบบเครือข่าย/คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เชื่อมต่อภายในองค์กรและสามารถใช้งานชุดโปรแกรม Adobe ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถถ่ายภาพและวิดีโอ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 • มีสุขภาพแข็งแรงและไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
 • ได้รับวัคซีน Covid-19 แล้วอย่างน้อย 2 เข็ม
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติที่ดี กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอ

  

( ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม หรือทาง E-mail: areewan.nu@gmail.com ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ) ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอารีย์วรรณ นวมนาคะ โทรศัพท์ 061-2615245 พร้อมหลักฐานการรับสมัคร ดังนี้

  • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 3×4 ซม. จำนวน 1 รูป
  • หลักฐานแสดงว่าสำเร็จการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  • ขอให้ผู้สมัครแนบผลงาน และ Portfolio มานำเสนอด้วย
  • หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เป็นต้น