รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมหารือ แนวทางการจัดทำโครงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างสรรค์ ทวารวดี ละโว้ อยุธยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565
ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และคณะผู้แทนจาก สป.อว.
ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ขาวเขียว
คณบดีคณะโบราณคดี รองศาสตราจารย์
ดร.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง หัวหน้าภาควิชาโบราณคดี
ผู้แทนสถาบันสุวรรณภูมิศึกษา รวมทั้งผู้แทนจากหอการค้าไทย
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ร่วมหารือ แนวทางการจัดทำโครงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างสรรค์ ทวารวดี ละโว้ อยุธยา ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. (ซอยโยธี) กรุงเทพฯ