มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)

                  ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย และรองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัย “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน” ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัล กรุงเทพฯ

 

                 โดยภายในงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน” ในภาคนิทรรศการ ภายใต้กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บูทนิทรรศการ AL8 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22

ผู้สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาคการประชุมและภาคนิทรรศการ ได้ที่ https://researchexporegis.com