ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ปี 2562

สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆในปี 2562 ดังนี้

  1. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2562
  2. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562
  3. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2562

ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี บรรยายโดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rpa.or.th/