ขอเชิญเข้าร่วมงานนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 15 “NU Research and Innovation Towards Sustained Society” ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การปฏิรูปการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืน” โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” โดบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ http://conference.nu.ac.th/nrc15/