ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งบทความงานวิจัยเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 หัวข้อ “Green ASIA and Sustainability Forum : Innovation, Health Sciences and Digital Education Quality for Sustainable and Inclusive Development”

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จัดการประชุมวิชาการระบบออนไลน์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 หัวข้อ “Green ASIA and Sustainability Forum : Innovation, Health Sciences and Digital Education Quality for Sustainable and Inclusive Development” “นวัตกรรม วิทยาศาสตร์สุขภาพ และคุณภาพการศึกษาเชิงดิจิทัลกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 รูปแบบการประชุมวิชาการแบบ Virtual Online Conference เข้าร่วมกิจกรรมรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์การประชุม https://conference.eau.ac.th  โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานและลงทะเบียนเพื่อส่งบทความในการนำเสนอผลงานวิจัย ได้ทางเว็บไซต์ https://www.eau.ac.th หรืออีเมล research@eau.ac.th หากมีความประสงค์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อได้ที่ สำนักวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564