ประกาศรายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน” 18 มกราคม 2564

ประกาศรายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน” วิทยากร : รศ.ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 8.30-16.00 น.
บรรยายผ่านระบบออน์ไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams
(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น.)

http://www.suric.su.ac.th/wp-content/uploads/2021/01/รายชื่อผู้สมัครโครงการบรรยาย18มค.64.pdf