วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

     วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ร่วมประชุมกับคณะทำงานโครงการ สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพสถาบันอุดมศึกษา

เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Reinventing University for SDGs กับ ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย อาจารย์นันทินี มาลานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อาจารย์มาลัยแก้ว รังสีสุริยันต์ ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ปาริชาติ อ่อนทิมวงศ์ ที่ปรึกษาโครงการ และคณะทำงานโครงการ เพื่อรับทราบแนวคิดและกระบวนการดำเนินงานของโครงการ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานะปัจจุบันของการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัย และหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร