การให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความ (Page Charge) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติประเภท open access ที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ Web of Science (SCIE, SSCI, AHCI) หรือ ฐานข้อมูลระดับนานาชาติอื่นตามเกณฑ์ ก.พ.อ.

ประกาศทุน

คุณสมบัติ และเงื่อนไขในการขอรับทุน สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ประกาศ

Poster

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุน

ใช้ microsoft edge ในการดาว์โหลดไฟล์

วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน

ผู้ขอรับทุนสนับสนุนกรอกข้อมูลแบบฟอร์มตามที่กำหนดให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารข้อ 2.1 – 2.6

(ตามประกาศมหาิทยาลัยศิลปากร)

ส่งมาที่สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ และยืนยันกับคณะวิชาต้นสังกัดของผู้ขอรับทุน

เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยเพื่ออนุมัติการจัดสรรทุน

เอกสารและแบบฟอร์มประกอบการพิจารณา

🌠 อัพเดทข้อมูลล่าสุด 15 มีนาคม พ.ศ.2567 🌠

 1. บันทึกนำส่ง ดาวน์โหลด WORD PDF
 2. แบบเสนอผลงานเพื่อขอรับทุนสนับสนุน (สวนส.ท 1) ดาวน์โหลด  WORD PDF
 3. สำเนาบทความที่ตีพิมพ์แล้ว ไม่เกิน 12 เดือน
 4. หลักฐานที่แสดงว่าบทความที่ตีพิมพ์แล้วในวารสารระดับนานาชาติประเภท open accessได้ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรือ Web of Science (SCIE, SSCI, AHCI) หรือ  ฐานข้อมูลระดับนานาชาติอื่น ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. (ปีล่าสุด) เรียบร้อยแล้ว

 5. ใบแจ้งอัตราการคิดค่า Page Charge หรือหลักฐานอื่นที่แสดงให้เห็นถึงที่มาของการคิดค่า

  Page Charge ของวารสารที่ตีพิมพ์ (Invoice)

 6. ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง)  หรือ หลักฐานการชำระเงินค่า Page charge/หลักฐานการโอนเงิน

  (ต้องระบุเป็นชื่อ-นามสกุลของผู้ขอรับทุนฯ เท่านั้น)

  6.1 ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง) ที่ชำระค่าตีพิมพ์ที่เป็นชื่อของผู้ขอรับทุนสนับสนุน และหน่วยงาน  
  สังกัด (หากเป็นสำเนา ต้องรับรองสำเนาพร้อมระบุรับรองด้วยว่าฉบับจริงนำไปใช้เพื่อการใด)

  6.2 หลักฐานการชำระเงินค่าPage charge/หลักฐานการโอนเงิน

       6.2.1 กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร : หน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร/ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (แนบหลักฐานการโอนเงิน (ฉบับจริง) ซึ่งจะมีอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทในวันที่ชำระเงินด้วย และกรณีเป็นสำเนาให้รับรองสำเนาด้วย)

       6.2.2 กรณีชำระเงินโดยวิธีอื่น เช่น บัตรเครดิต ฯลฯ ที่ไม่ใช่การโอนเงินผ่านธนาคาร ตามข้อ 6.1 แนบหลักฐาน ดังนี้

                   6.2.2.1 บันทึกขออนุมัติใช้บัตรเครดิตเพื่อชำระค่า Page charge จากต้นสังกัด (ฉบับจริง) (โดยวันที่ขออนุมัติและวันที่อนุมัติ ต้องเกิดก่อนวันที่จ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต) และสำเนาการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ฯลฯ (ตัวอย่างบันทึกขอใช้บัตรเครดิต .DOC )

                   6.2.2.2 ใบแจ้งอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทในวันที่ชำระเงิน (โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน (เงินโอน) ณ วันที่ชำระเงิน ที่อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย)