สวรส. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สวรส. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้ 2 แผนงาน ได้แก่

1.งานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข

2.แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย

เปิดยื่นข้อเสนอระหว่างวันที่ 15 ก.พ. – 31 มี.ค. 2565 ในระบบ NRIIS

download(กรอบวิจัยปีฯ 66) 

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11534