ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายในการพัฒนาวารสารวิชาการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ภายใต้ชื่อวารสาร Social Science Asia ให้เป็นมาตรฐานสากลในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) ภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักวิจัยและนักวิชาการให้กว้างไกลในระดับนานาชาติ จึงได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการทำวารสารด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 4 ทุน ทุนละ 200,000 บาท เพื่อจัดทำวารสาร Social Science Asia ปีที่ 9 (2023) จำนวน 4 ฉบับ (ฉบับละ 200,000 บาท

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายดัชนีและประเมินสถานภาพการวิจัยและนวัตกรรม กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทร. 0 2561 2445 ต่อ 719 โทรสาร 0 2579 6382 หรือดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ www.socialscienceasia.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565