ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรและนวัตกรรม” ครั้งที่ 18