ประกาศเปิดรับโครงการวิจัย FF 2568 รอบเพิ่มเติม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดรับคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณยื่นคำขอโครงการวิจัยผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) นั้น มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) โครงการวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2568 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2567 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.suric.su.ac.th/ประกาศเปิดรับโครงการวิจัย FF 2568 รอบเพิ่มเติม ...

ประกาศเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) โครงการวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2568

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดรับคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณยื่นคำขอโครงการวิจัยผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) นั้น มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) โครงการวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2568 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2566 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.suric.su.ac.th/ประกาศเปิดรับข้อเสนอเช/ ...

สวก. ต้อนรับปีใหม่ด้วยการมอบทุนการศึกษาเกษตรกรไทย คลังข้อมูลงานวิจัยใช้ได้จริง

สวก. ต้อนรับปีใหม่ด้วยการมอบทุนการศึกษาเกษตรกรไทย คลังข้อมูลงานวิจัยใช้ได้จริง เพื่อเสริมสร้างพัฒนาสู่เกษตรกรที่ยั่งยื่น กระจายทั่วทุกภูมิภาคประจำปี 2566 สนใจรับทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย รายละเอียดเพิ่มเติม www.arda.or.th โทรศัพท์ 025797435 ต่อ 3616 สมัครรับทุน http://pdms.arda.or.th ทุนการศึกษา http://epms2020.arda.or.th ...

รัฐบาลอินเดียประกาศรับสมัครทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) เพื่อศึกษาในระดับปริญญาเอก จำนวน 10 ทุน

รัฐบาลอินเดียประกาศรับสมัครทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2022-2023 ให้แก่นักนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษา โดยผู้สนใจสมัครรับทุน สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dst.gov.in/call-for-proposals และหากมีคุณสมบัติตรงตามที่รัฐบาลอินเดียกำหนดสามารถดำเนินการสมัครได้ โดยส่งเอกสารพร้อมยื่นหนังสือเสนอชื่อจากหน่วยงานต้นสังกัดมายัง กองการต่างประเทศ สป.อว. (ชั้น ๑๒) เลขที่ ๓๒๕ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ พร้อมส่งชุดสำเนาเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF มาที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ plaiphan.s@mhesi.go.th ดาวน์โหลดที่นี่ ...

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับสมัครนักวิจัยที่ประสงค์ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP) ประจำปี 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. เปิดรับสมัครนักวิจัยไทย ที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้การร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP) ประจำปี 2566 เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม - 7 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. นักวิจัยกละผู้ร่วมวิจัยทุกคนจะต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยต้องรับรองข้อเสนอการวิจัย ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. การประกาศผลการพิจารณา เดือนพฤศจิกายน 2565 ติดตามรายละเอียดประกาศ และขอบเขตโดยกดปุ่มดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนี้ ประกาศรับข้อเสนอ ขอบเขตการนับสนุน ...

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ขอเชิญนักวิจัยสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 พ.ศ.2565

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ได้ก่อกำเนิดในปี 2537 ด้วยเงินบริจาคจาก Toray Industries, Inc. โดยใช้เงินจำนวนนี้เป็นกองทุนถาวรเพื่อนำดอกผลมาใช้ในการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับเงินทุนทางด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมูลนิธิฯ กิจกรรมหนึ่งของมูลนิธิ ได้แก่การมอบเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งทางมูลนิธิ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับเงินทุนทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมูลนิธิฯ บัดนี้ คณะกรรมการฯ พร้อมพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรรับเงินทุนช่วยเหลือทางด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 พ.ศ.2565 โดยส่งแบบฟอร์ม (ดังแนบด้านล่าง) ที่ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ฝ่ายเลขานุการ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เลขที่ 73/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 062 229 6468 (คุณเรณุกา) หรือ 02 266 6595 ต่อ 553 (คุณเสาวลักษณ์) กำหนดปิดรับสมัคร วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสารรับสมัครที่นี่ ...

ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายในการพัฒนาวารสารวิชาการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ภายใต้ชื่อวารสาร Social Science Asia ให้เป็นมาตรฐานสากลในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) ภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักวิจัยและนักวิชาการให้กว้างไกลในระดับนานาชาติ จึงได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการทำวารสารด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 4 ทุน ทุนละ 200,000 บาท เพื่อจัดทำวารสาร Social Science Asia ปีที่ 9 (2023) จำนวน 4 ฉบับ (ฉบับละ 200,000 บาทผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายดัชนีและประเมินสถานภาพการวิจัยและนวัตกรรม กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทร. 0 2561 2445 ต่อ 719 โทรสาร 0 2579 6382 หรือดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ www.socialscienceasia.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565  ...

การรับสมัครทุนโครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2566(FY2023)

ด้วยสำนักการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เข้าร่วมการเป็นสมาชิกในโครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำวิจัยร่วมในระดับนานาชาติและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม ซึ่งจากความร่วมมือดังกล่าว หน่วยงานประเทศสมาชิกจำนวน 6 หน่วยงาน จาก 4 ประเทศ ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA ประจำปี 2566 (FY2023) ในขอบข่ายการวิจัยสหวิทยาการขั้นสูง ในประเด็นเรื่อง “เมืองดิจิทัลสีเขียว (Greener Digital Cities)” ในการนี้ วช.จึงใคร่ขอแจ้งกำหนดเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนการวิจัยตามโครงการ e-ASIA JRP ประจำปี 2566(FY2023) เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่ 24 ธันวาคม 2564 – 28 มีนาคม 2565นักวิจัยต้องลงทะเบียนและยืนยันส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRIIS (National Research Innovation Information System) URL : http://nriis.nrct.go.th ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 23.59 น.ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2561 2445 ต่อ 206 และ http://www.the-easia.org/jrp/ ...

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2565

ด้วยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. มีเป้าหมายที่จะผลิตบุคลากรวิจัยภาคการเกษตรที่มีความพร้อมและมีศักยภาพเพียงพอ เพื่อเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศจึงได้จัดทำโครงการ “ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร” เพื่อให้การสนับสนุนทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับผู้กำลังศึกษาสำหรับผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก จำนวน 68 ทุน โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย โทรศัพท์ 0-2579-7435 ต่อ 3616 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.arda.or.th หัวข้อทุนศึกษา/อบรม >> ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ...