THE CONNECTOR

🍀🍀🍀THE CONNECTOR🍀🍀🍀🎊🎊🎊Co-working space แห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยศิลปกร🏰🏰🏰🥇🥈🥉🎪พื้นที่สำหรับนักศึกษา นักวิจัย อาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ ที่มีความสนใจ หรือต้องการพัฒนานวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นพื้นที่ส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น 🎗ทั้งห้อง Meeting room ห้องประชุม อบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ห้องMaker Lap สร้างสรรค์ชิ้นงานต้นแบบและงานนวัตกรรม ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น เครื่อง laser cutter และเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D printer)🧱⛓🔩🎯พบกันได้แล้ววันนี้ ที่ สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม🏛🏛🏛การจองห้อง http://theconnector.su.ac.th/📍หมายเหตุ-การขอใช้ห้อง🕍 สามารถเข้ามากรอกรายละเอียดการจองได้ที่ชั้น1 สำนักงานบริหารการวิจัยฯ-การขอใช้เครื่องมือและอุปกรณ์🛠 ควรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ🔊🔊🔊