หลักเกณฑ์ อัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการสมทบ/คณะทำงาน/คณะอนุกรรมการและวิธีการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ในส่วนของมหาวิทยาลัยศิลปากร (สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์)

ประกาศกองทุนค่าเบี้ยประชุม