สำเนาของ-ศิลปากร1
data
ฐานข้อมูล
ระดับชาติ/นานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
National Research and Innovation Information System (NRIIS)

นักวิจัยรุ่นใหม่และจำนวนผลงาน

งานวิจัย/สร้างสรรค์ (ตามปีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทุน)

การตีพิมพ์วารสารวิชาการ

การประชุมวิชาการ

การแสดงผลงานสร้างสรรค์

Scopus Publication Statistics

ที่มาของข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

และผลงานตีพิมพ์ SCOPUS การจัดอันดับโดย scimagojr