ScienceDirect Usage

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ปรับรูปแบบการบอกรับฐานข้อมูล ScienceDirect ในปี 2562 (1 มกราคม-31 ธันวาคม 2562) โดยสามารถเข้าใช้งานได้ 4 สาขาวิชา ครอบคลุมวารสารปี 2010-ปัจจุบัน ได้แก่

1) Agricultural and Biological Sciences จำนวน 208 ชื่อ
2) Social Sciences จำนวน 250 ชื่อ
3) Engineering จำนวน 252 ชื่อ
4) Immunology and Microbiology จำนวน 122 ชื่อ (โดย 83 ชื่ออยู่ในสาขาวิชา Health Sciences)

ตรวจสอบรายชื่อวารสารในแต่ละสาขาวิชา เพิ่มเติมได้ ที่นี่
ตรวจสอบสถิติการเข้าใช้ ระหว่างปี 2017-2018 เพิ่มเติมได้ ที่นี่