ปี 2566

รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ดีเด่น

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

ปี 2565

รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ รุ่นใหม่ดีเด่น

ปี 2564

รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ รุ่นใหม่ดีเด่น

ปี 2563

รางวัล TOP 2% ของโลก นักวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุด

รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ดีเด่น

วีดีทัศน์เชิดชูเกียรตินักวิจัยที่ได้รับรางวัล

รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ รุ่นใหม่ดีเด่น

วีดีทัศน์เชิดชูเกียรตินักวิจัยที่ได้รับรางวัล

ปี 2562

รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ดีเด่น

รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ รุ่นใหม่ดีเด่น

ปี 2561

รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ดีเด่น