Hackathon

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ SU HACKATHON 2023 สร้างแนวคิด เทคโนโลยีสู่ธุรกิจนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด SDGs (Sustainable Development Goals) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ในวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบ Online โปรแกรม Zoom และ รูปแบบ Onsite 48 ชั่วโมง

ณ สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร