Silpakorn UBI

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (UBI)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
309695205_527834366011472_6154581284467112356_n
🏦🏦🏦ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร🏦🏦🏦
🧑🏻‍🎨👩🏻‍⚖️🧑🏻‍💻🧑🏼‍🎓เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่การเป็นผู้ประกอบการ 🧑🏼‍🏭🧑🏻‍🌾🕵🏻‍♂️👩🏻‍🔧
กลุ่มธุรกิจที่รับสมัคร
👨🏻‍🔬ธุรกิจสุขภาพและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 🧫💊🦠🩹🩺
🧞‍♀ธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล🧬📚
👩🏻‍🌾ธุรกิจการเกษตรและการแปรรูป ทางการเกษตร 🥬🥦🥒
💍ธุรกิจหัตถกรรมและเครื่องประดับ🎡
👩🏻‍🏫ธุรกิจบริการ🌇
🔋🧑🏻‍ธุรกิจพลังงาน 💻
🔥🔥🔥เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป🔥🔥🔥
🌈🌈🌈สมัครและดาวน์โหลดแบบฟอร์มรับสมัครได้ที่🌈🌈🌈 : https://forms.gle/KwCZGertdiFiJU8V6
 
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม 💨💨
1.ผู้สมัครเป็นนิสิต/นักศึกษาปัจจุบัน หรือสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี บุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้ประกอบการทั่วไป 📚📚
2.หากมีการจดทะเบียนบริษัทแล้ว ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี 🏦🏦
3.ผลการพิจารณาคัดเลือกของ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถือเป็นอันที่สิ้นสุด 🎡🎡
4.ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนด อาทิเช่น การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ทางศูนย์ฯจัด การเข้าร่วมประชุมประเมินกลั่นกรอง การจัดทำและนำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน การร่วมออกบูธแสดงสินค้าและการบริการ 💵💵
5.ส่งแบบฟอร์มใบรับสมัครได้ที่ E-mail. Silpakorn.ubi@gmail.com หรือนำส่งด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานบริหารการวิจัยฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
📍สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานบริหารการวิจัยฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
☎️โทร.092-431-0868 (ภารกิจนวัตกรรม)
📬E-mail. Silpakorn.ubi@gmail.com
💙Facebook : Entrepreneurs Silpakorn

กิจกรรมพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ

– Silpakorn University Research, Innovation and Creativity Administration Office –