StartUp Silpakorn

StartUp คืออะไร

           ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การสร้างผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 ที่มีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้างผู้ประกอบการเริ่มต้น และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University)

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการสร้างสภาพแวดล้อม (Ecosystem) ที่ถือเป็นปัจจัยหลักในการเจริญเติบโตของ Startup และเพื่อส่งเสริมให้เกิดความตื่นตัวและการสนับสนุน Startup ในมหาวิทยาลัย โดยประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ได้แก่

  • การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมด้านความเป็นผู้ประกอบการแก่นักศึกษา
  • การจัดเตรียม co-working space สำหรับ startup ภายในมหาวิทยาลัย
  • กิจกรรม Startup Thailand League  เพื่อสร้างความตระหนักและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และนักวิจัยในการพัฒนาแบบจำลองธุรกิจนวัตกรรม รวมทั้งคัดกรองแบบจำลองธุรกิจนวัตกรรมที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง เข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะและเร่งสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ของประเทศ

ประชาสัมพันธ์

STTH2022

🏛สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร🏛
🧚🏼‍♀️ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกระดับชั้น ตรี โท เอก เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Startup Thailand League 2022
การแข่งขันแผนธุรกิจนวัตกรรม ต่อยอดไอเดีย พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อรับเงินทุนสนับสนุนธุรกิจ 25,000 บาท และเข้าร่วมกิจกรรมแสดงผลงาน Demo day พบปะนักลงทุนผู้ประกอบการ🌟✨

🚩กติกา
1. จำนวนสมาชิกในทีม ทีมละ 3-5 คน (สมาชิกในทีมจะต้องเป็นนักศึกษาปัจจุบันเท่านั้น)🧑🏻‍💼👩🏻‍💼🧑🏽‍🔧👨🏻‍🎤👩🏻‍🏭
2. ทีมที่เข้ากิจกรรมต้องผ่านการอบรมแผนธุรกิจ Business Model Canvas เสริมสร้างทักษะความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ที่ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรได้กำหนดจัดขึ้น
3. นำเสนอแผนธุรกิจนวัตกรรม Pitching ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกที่ทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดขึ้น
4. ทีมที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับเงินทุนสนับสนุนพัฒนา Prototype ทีมละ 25,000 บาท และจะต้องเข้าร่วมแสดงผลงาน Demo day ในงาน Startup Thailand 2022
5.ทีมที่ชนะการแข่งขันระดับภูมิภาค อันดับที่ 1-3 จะไดัรับเงินรางวัลรวมมูลค่า 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ และเข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2022 ในรอบระดับประเทศ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศต่อไป💰🏆

📡 เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป📡
📍 ลงทะเบียนได้ที่ : https://bit.ly/3LUQhr0 📍

📄 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (notepad)
🏛 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
☎️ 092-431-0868 (ภารกิจนวัตกรรม)
💻 Facebook : Entrepreneurs Silpakorn

STARTUP THAILAND LEAUGE

StartUp Silpakorn
Activity

ธุรกิจนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่แและมีการเจริญเติบโตสูง

– Silpakorn University Research, Innovation and Creativity Administration Office –