โครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ และโครงสร้างการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ประสานงาน

 

ปนัดดา กุลพานิช

วารี จิตต์รัตนสุข

สิริวัฒน์ สุขศรีสวัสดิ์

– Silpakorn University Research, Innovation and Creativity Administration Office –