SU Hackathon

กิจกรรมการแข่งขัน SU HACKATHON หมวด Educational Tech ชิงเงินรางวัล รวมมูลค่า 100,000 บาท

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกระดับชั้น
เตรียมตัวให้พร้อม!!! สำหรับกิจกรรมการแข่งขัน
SU HACKATHON หมวด
Educational Tech ชิงเงินรางวัล รวมมูลค่า 100,000 บาท

📣👉 สนับสนุนโดย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 📣👉 กิจกรรมการแข่งแข่งขัน SU HACKATHON ในช่วงเดือนมีนาคม 2562 ระยะเวลา

2 วัน 1 คืน ณ Co Learning
Space ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
โดยผู้เข้าร่วม SU HACKATHON ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม
Startup Camp โดยมีความรู้และเข้าใจ Lean Canvas เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตามผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและยังไม่ผ่านกิจกรรม
การเข้าร่วมกิจกรรมอบรม
Startup
Camp โดยมีความรู้และเข้าใจ Lean Canvas นั้น
สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สถาบันวิจัยและพัฒนา) ได้กำหนดจัดกิจกรรม
SU Pre HACKATHON Camp ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์
2562 ณ ห้องประชุม ชั้น2 สำนักงานบริหารการวิจัย
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

❌ ❌ เตรียมตัวให้พร้อมและมาร่วมชิงเงินรางวัลไปด้วยกันนะครับ ❌ ❌ 

☎ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร.
065-0704679 (ฝ่ายStartup)

– Silpakorn University Research, Innovation and Creativity Administration Office –