ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”

เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”
ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ “วิจัยและพัฒนาบนฐานเศรษฐกิจ BCG สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ทำให้เกิดเครือข่ายในสหสาขาวิชาต่างๆ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://dept.npru.ac.th/conference15