สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรรค์ จัดประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าระยะ 12 เดือน โครงการวิจัยทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 จาก สกสว. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ในวันพุธที่ 14 และวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565

      สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรรค์  จัดประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าระยะ 12 เดือน โครงการวิจัยทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 จาก สกสว. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ในวันพุธที่ 14 และวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565

     ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม (novice driver badge) และร่วมรับฟังการบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานวิจัยและเส้นทางสู่ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น โดย ศาสตราจารย์ ดร.วินิช พรมอารักษ์ นักวิจัยด้านการพัฒนาสารวัสดุอินทรีย์ จากสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2564  ซึ่งได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2565 มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์การทำงานวิจัยที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารและนักวิจัยที่เข้าร่วม (thought bubble) สำหรับการประชุมทั้งสองวัน เป็นการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย จำนวน 62 โครงการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับนักวิจัย เพื่อนักวิจัยสามารถนำข้อเสนอแนะไปปรับใช้ให้งานวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย และเป็นไปตามข้อกำหนดของแหล่งทุน