ทุนวิจัยภายใน

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย ประจำปี 2567

📢การเปิดรับสมัครทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย ประจำปี 2567

📲คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

1. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัยhttps://drive.google.com/…/13vF8eAwAbnsuVBBppiZ…/view…

2. แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัยhttps://drive.google.com/…/1LJCr2O7Hnyfq45QAqQFVXZ…

🗓️ระยะเวลาเปิดรับสมัครทุน

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

(ไม่รับพิจารณาเอกสารขอรับทุนที่ส่งหลังจากเวลาดังกล่าว หรือส่งเอกสารไม่ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด) หรือเมื่อมีผู้รับทุนครบตามจำนวน

📌รายการเอกสารประกอบการขอรับทุน

✨เอกสารแนบ 1 แบบฟอร์มขอรับทุนสนุบสนุนกลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย (ไฟล์ word และ PDF)

✨เอกสารแนบ 2

2.1 ข้อมูลประวัติส่วนตัว (CV) ของหัวหน้ากลุ่มวิจัย/ศูนย์วิจัย (ไฟล์ word และ PDF)

2.2 ข้อมูลประวัติส่วนตัว (CV)อาจารย์สมาชิกกลุ่มวิจัย/ศูนย์วิจัยที่ขอรับทุน (ไฟล์ word และ PDF)

✨เอกสารแนบ 3

🚩มีการจัดตั้งอยู่เดิม แนบหลักฐาน เช่น หนังสือคำสั่งจัดตั้ง

🚩มีการจัดตั้งใหม่ แนบหลักฐาน แบบฟอร์มหนังสือรับรองเจตจำนงในการจัดตั้งศูนย์วิจัย ลงนามโดยคณบดีต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ

✨เอกสารแนบ 4 เอกสารอื่นๆ

❗️**กรุณาส่งแบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย พร้อมลงลายมือชื่อหัวหน้ากลุ่มวิจัย/ศูนย์วิจัยที่ขอรับทุน และเอกสารแนบทั้งหมด จำนวน 1 ชุด มายังสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 1 ชุด ภายในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567

🖥️ส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่https://forms.gle/TCq23VffpVk1AgAV7

☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: คุณวริยวัลย์/คุณณัฐชา

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

โทร. 061-628-4101 (สำนักงานฯ) ภายในโทร. 216005

อีเมล research.inst54@gmail.com

ขอเชิญเข้าร่วมการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ.2565

ด้วย สำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร ต้องการจะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางการศึกษา แก่นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เป็นจำนวน 5 ทุน ทุนละ 50,000 บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำวิจัยทางการศึกษาและนำผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษากรุงเทพมหานคร

โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bank.go.th/bangkokeducation โทรศัพท์ 0-2437-6631-5 ต่อ 3478

วช. รับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ปีงบ 2565

***ข่าวประชาสัมพันธ์ ****
วช. รับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ปีงบ 2565
ประเด็นมุ่งเน้น
1.การวิจัยและนวัตกรรมท้าทายเพื่อแก้ไขปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ เช่น โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการของเสีย การเข้าถึงสวัสดิการสุขภาพ การลดความเหลื่อมล้ำความมั่นคงทางด้านอาหาร และพลังงาน เป็นต้น
2.การวิจัยและนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ มีส่วนร่วมกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม start-ups องค์กรพัฒนาเอกชน หรือองค์กรการกุศล โดยผลักดันการวิจัยไปสู่การขยายผลในเชิงพาณิชย์ เช่น เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตหรือการเกษตรกรรม เป็นต้น
3.การวิจัยและนวัตกรรมที่เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่สำคัญของโลก การรับและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ความชำนาญจากนานาประเทศ รวมถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ
4.การวิจัยและนวัตกรรมที่เชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยกับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรการวิจัย รวมถึงการสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญที่จำเป็นและขาดแคลนของนักวิจัยไทย
5.การวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อให้ได้สหวิทยาการและเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและเหมาะสมในระบบการบริหารและจัดสรรทุน

ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ NRIIS 9 สิงหาคม – 8 กันยายน 2564
(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 18.00 น.)

สอบถามข้อมูลด้านทุนวิจัย
ภารกิจวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
โทร. 0 2561 2445 ต่อ 204 หรือทางอีเมล kanruethai.r@nrct.go.th

สอบถามข้อมูลด้านระบบ NRIIS
กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทร. 0 2579 1370 – 9 ต่อ 607, 611, 612
รายละเอียด JSPS https://www.jsps.go.jp/english/e-bilat/call.html

ดูรายละเอียด + ดาวนโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9487&fbclid=IwAR22cy35dhPDHoWeEWJPQ_PpCZ7eSb9CeZHass8QIN4wf2jAWYvdDRC6p-c

ประกาศสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศ (Reinventing University System) มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม)

ประกาศสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศ (Reinventing University System) มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดประกาศ คลิกที่นี่

หนังสือนำส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศ (Reinventing University System) มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2564 คลิกที่นี่

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) โครงการวิจัยภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศฯ คลิกที่นี่

ประกาศสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศ (Reinventing University System) มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2564


ประกาศสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศ (Reinventing University System) มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลดประกาศ และเอกสารข้อเสนอโครงการ คลิกที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์ การขอทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ ปี 2564 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

***ข่าวประชาสัมพันธ์ การขอทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ ปี 2564 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ***

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)แจ้งว่าแบบฟอร์มเสนอแผนงาน ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 จาก ที่เผยแพร่บนเวบไซต์https://tiras.tsri.or.th/ ยังไม่ใช่ template Final แต่ใช้เป็นร่างเพื่อเตรียมแผนวิจัยโดย สกสว.จะup load template แผนวิจัย และข้อมูลต่างๆ บนเวบไซต์ดังกล่าวต่อไป

 • สกสว.จะเปิดระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ TIRAs ให้ผู้ประสานงานสามารถเข้ากรอกข้อมูลแผนวิจัยได้ 21 สค. 62 โดยนักวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จะต้องส่งเอกสารและข้อมูลต่างๆผ่านคณะวิชาถึง สำนักบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สวนส.) ภายในวันที่ 5 กย.62

****นักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ขอความกรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line group SUResearchNews เพื่อให้นักวิจัยท่านอื่นทราบเป็นแนวทางเดียวกัน

การขอทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ ปี 2564 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

***ข่าวประชาสัมพันธ์ การขอทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ ปี 2564 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ***

1.ตามที่ สกสว. ประกาศ เลื่อนรับคำของบประมาณปี 2564
จากวันที่ 15 สิงหาคม- 5 กันยายน 2562 มาเป็นวันที่ >>>> 21 สิงหาคม – 20 กันยายน 2562 <<<<<

สวนส.ได้ปรับปฏิทินขั้นตอนการส่งแผนงานวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ ปี 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยนักวิจัยส่งแผนงานวิจัยให้ สวสน. ภายใน วันที่ 5 กันยายน 2562
สามารถดาวน์โหลดปฏิทิน ได้ที่ https://1th.me/rrBD

 1. นักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร ****ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม(Word) และ เอกสารต่างๆ เพื่อเตรียมแผนขอทุนอุดหนุนการวิจัยงบประจำ ปี 2564 ระบบใหม่ขอทุนผ่านสำนักงานคณะ กรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ที่
  https://1th.me/iM5u
  *****ดาวน์โหลด กรอบวิจัย 17 กลุ่ม จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ที่
  https://1th.me/2CX6
  3.นักวิจัยต้องลงทะเบียน หัวข้อ “นักวิจัย” ในระบบ https://tiras.tsri.or.th สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
  4.นักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถติดตามข่าวการส่งแผนวิจัย 2564 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่าน
  Line group SUResearchNews
  https://www.facebook.com/SuricSilpakorn
  http://www.suric.su.ac.th/

****นักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ขอความกรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line group SUResearchNews เพื่อให้นักวิจัยท่านอื่นทราบเป็นแนวทางเดียวกัน