ข่าวการใช้สัตว์ทดลอง

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 09.30-15.00 น.รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

กล่าวเปิดโครงการอบรมเรื่อง“การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล”และเข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom ณ สำนักงานบบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก สัตวแพทย์หญิง วันทนีย์ รัตนศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี อุณหพิพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์และสวัสดิภาพของสัตว์ในการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการวิจัยและการเรียนการสอนให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรและผู้สนใจทั่วไป โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 77 คน

ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล” วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 67 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM

Edut-0-รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม-77-คน-20-มิย-67

ประมวลภาพโครงการอบรมเรื่อง “แนวทางการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และนิสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร” ครั้งที่ 3

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมและเปิดโครงการอบรมผ่านระบบออน์ไลน์ Microsoft Teams เรื่อง “แนวทางการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และนิสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร” ครั้งที่ 3 จัดโดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ (สวนส.)โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ดี ระแบบเลิศ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากร ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ การเขียนโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาตร์ และแบบฟอร์มการขอใช้สัตว์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม และขอแจ้งลิ้งค์การเข้าร่วม โครงการอบรม เรื่อง “แนวทางการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และนิสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร” ครั้งที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “แนวทางการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และนิสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร” ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. บรรยายผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams

4-รายชื่อผู้เข้าอบรม-ครั้ง-3-_20-Aug-63

สามารถดาวน์โหลดโครงการและกำหนดการได้ที่ ดาวน์โหลด

ขอแจ้งลิ้งค์การเข้าร่วมโครงการ

ผ่านระบบออน์ไลน์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams (เข้าได้ก่อนเวลาประชุม 30 นาที) สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ที่ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjBmNTVmMTUtMzY3Ny00MDQxLWEyN2MtNTQ3OTNjNWM5NzFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22213e491d-43e3-4a8c-ac2d-8a26ed885e0f%22%2c%22Oid%22%3a%227efc4098-3c9a-426b-a4ad-7bc879be3cca%22%7d

หมายเหตุ ท่านที่ไม่เคยใช้งาน หรือไม่มี Account ระบบ Microsoft Teams สามารถดูวิธีเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams ได้ตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ทุกท่าน ดังนี้

  1. ขณะประชุมขอให้เปิดกล้อง (ไม่สวมหน้ากากอนามัย) เพื่อให้ผู้ประสานงาน บันทึกภาพหน้าจอ ประกอบเป็นหลักฐาน
  2. ขณะเข้าร่วมการอบรมขอให้ท่านปิดไมโครโฟนชั่วคราว และเปิดใช้ในกรณีที่มีประเด็นคำถามเท่านั้น
  3. ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมประชุมไม่กดบันทึกวิดีโอการประชุม
  4. ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมประชุมทำแบบประเมินที่ https://forms.gle/4jvQRcbe5wfh5uFMA 
  5. หากมีข้อขัดข้อง โปรดติดต่อ  หรรษา นิลาพันธ์  ผู้ประสานงาน 086-1764300   หรือ  ณัฐฐา ถิรโสภี  065-0704679

ประมวลภาพโครงการอบรม เรื่อง “แนวทางการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร” ครั้งที่ 2

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง “แนวทางการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร” ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams โดยมี คุณจุฑามาศ ศิริปาณี จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “พระราชบัญญัติเชื้อโรค และพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.นรินทร์ ปริยวิชญภักดี สัตวแพทย์ประจำสถานที่ดำเนินการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร บรรยายในหัวข้อ “เชื้อโรคและพิษที่พบในสัตว์และซากสัตว์ที่ก่อโรคในคนและสัตว์” ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
โดยผู้ที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=Pu1r36jAt-k

แจ้งรายชื่อผู้เข้าสมัครเข้าร่วม โครงการอบรม เรื่อง “แนวทางการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และนิสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร” ครั้งที่ 2


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “แนวทางการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร” ครั้งที่ 3

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “แนวทางการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร” ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
อบรมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Team สามารถลงทะเบียนได้ที https://forms.gle/EmP2ngTHPEceFEmT7

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “แนวทางการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร” ครั้งที่ 2

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “แนวทางการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร” ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
อบรมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Team สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/nqMrR8nqyVAmAe2x8

ด่วนที่สุด!!! เรื่องการอบรมและสอบใบอนุญาตใช้สัตว์ สพสว.วช.

ด่วนที่สุด!!! เรียน บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้ใช้สัตว์คณะวิชาต่างๆ

            ตามที่สำนักงานบริหารการวิจัยฯ ได้แจ้งเรื่องการอบรมและสอบใบอนุญาตใช้สัตว์ สพสว.วช.กำหนดจัดในวันที่ 3-4 ธ.ค. ที่โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค ดินแดง กรุงเทพฯ โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย ดร.ปัทมารัตน์ ดร.ประดน ศ.ดร.ชุมพล ผลประมูล และ ดร.เทพมนัส แล้วนั้น

           สำนักงานบริหารการวิจัยฯ ขอแจ้งให้บุคลากรที่ใช้สัตว์ อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา (ตรี/โท/เอก) และผู้ที่ดูแลสัตว์และเลี้ยงสัตว์ของคณะวิชา รีบลงทะเบียนด่วนที่สุดผ่านระบบ https://thaiiacuc.nrct.go.th ภายในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ก่อนที่ วช.จะเปิดรับสมัครจากหน่วยงานอื่นๆ (พร้อมส่งเอกสารต้นฉบับ ให้ สพสว.วช. โดยยังไม่ต้องบอกวันอบรม และยังไม่ต้องโอนเงินเพราะต้องรอการอนุมัติจากวช.ก่อน) และกรุณา พิมพ์หลักฐานการสมัครดังกล่าวส่ง email ให้ สำนักงานบริหารฯ ที่ nhunsa@hotmail.com เพื่อจะได้รวบรวมรายชื่อทั้งหมด ส่ง สพสว.วช. ด้วยต่อไป

         ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครที่ลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว print หลักฐานการสมัครพร้อมติดรูปและเอกสารต่างๆ ให้เรียบร้อยและให้คณะรวบรวมรวมเอกสารดังกล่าวส่งให้สำนักงานบริหารการวิจัยฯ ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เพื่อจะได้ส่งหลักฐานดังกล่างให้ วช.ต่อไป หากมีข้อสงสัยติดต่อ หรรษา นิลาพันธ์ โทร. 065-070-4679 ภายใน 22763

โครงการอบรม เรื่อง “แนวทางการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ” ครั้งที่ 1

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง “แนวทางการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ” ครั้งที่ 1 โดยมี ผศ.ดร.จันทร์ดี ระแบบเลิศ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม และ รศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นผู้กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร ซึ่งประกอบด้วย
1. ดร.ประดน จาติกวนิช บรรยายในหัวข้อเรื่อง “สัตว์และการจัดการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”

2. ดร.ปัทมารัตน์ กุญชร ณ อยุธยา บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558”

3. ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุมพล ผลประมูล บรรยายในหัวข้อเรื่อง “จรรยาบรรณการใช้สัตว์และคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (คกส)”

4. ผศ.ดร. จันทร์ดี ระแบบเลิศ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การดำเนินงานของ คกส. มศก./ระเบียบและเกณฑ์การใช้สัตว์”

ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

วิดีทัศน์ “แนวทางการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ” ครั้งที่ 1