6 ธ.ค. 66 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยฯ เรื่อง แนวทางการรับทุน Fundamental Fund ประจำปี 2567

สำนักงานบริหารการวิจัยฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นกลาง กลุ่มวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง “แนวทางการรับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” โดย รศ.ดร.ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กล่าวต้อนรับ และบรรยาย หัวข้อ การบริหารการรับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้นักวิจัยที่ได้รับทุนดังกล่าว รับทราบกระบวนการหลังได้รับทุน และแนวปฏิบัติระเบียบข้อปฏิบัติต่าง ๆ ทางการเงิน เพื่อให้สามารถดำเนินงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง ตรวจสอบได้ และตรงตามหลักเกณฑ์ของแหล่งทุน โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารการวิจัยฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และตอบประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง