ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 คลัสเตอร์

ตามที่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563
จำนวน 7 คลัสเตอร์ ดังนี้
1) ข้าว
2) ปาล์มน้ำมัน
3) อาหาร
4) สมุนไพรไทย
5) พืชสวน/พืชไร่
6) สัตว์เศรษฐกิจ
7) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
** ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2208
เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง โดย สำนักบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการจัดทำข้อเสนอเพื่อขอทุนภายใต้การบริหารจัดการทุนวิจัยของ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 ”
โดย วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 8.30 -16.30 น.