แบบฟอร์มการขอเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ  

   •    แบบฟอร์มการขอรับทุนเพื่อเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   PDF .DOC
       พร้อมส่งไฟล์ Word และ PDF ทาง E-mail : nhunsa@hotmail.com
   •    แบบรายงานการไปเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  PDF .DOC 
       พร้อมส่งไฟล์ Word และ PDF ทาง E-mail : nhunsa@hotmail.com