โครงการอบรม เรื่อง “แนวทางการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ” ครั้งที่ 1

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง “แนวทางการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ” ครั้งที่ 1 โดยมี ผศ.ดร.จันทร์ดี ระแบบเลิศ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม และ รศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นผู้กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร ซึ่งประกอบด้วย
1. ดร.ประดน จาติกวนิช บรรยายในหัวข้อเรื่อง “สัตว์และการจัดการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”

2. ดร.ปัทมารัตน์ กุญชร ณ อยุธยา บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558”

3. ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุมพล ผลประมูล บรรยายในหัวข้อเรื่อง “จรรยาบรรณการใช้สัตว์และคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (คกส)”

4. ผศ.ดร. จันทร์ดี ระแบบเลิศ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การดำเนินงานของ คกส. มศก./ระเบียบและเกณฑ์การใช้สัตว์”

ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

วิดีทัศน์ “แนวทางการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ” ครั้งที่ 1