ประมวลภาพโครงการอบรมเรื่อง “แนวทางการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และนิสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร” ครั้งที่ 3

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมและเปิดโครงการอบรมผ่านระบบออน์ไลน์ Microsoft Teams เรื่อง “แนวทางการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และนิสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร” ครั้งที่ 3 จัดโดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ (สวนส.)โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ดี ระแบบเลิศ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากร ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ การเขียนโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาตร์ และแบบฟอร์มการขอใช้สัตว์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร